Обслужване на читатели

Тел.: 0391 669 56

Книгозаемане за дома


Регистрира читателите на библиотеката;

обслужва читателите, заемащи книги за дома;

предоставя на свободен достъп актуална литература от всички отрасли на знанието;

осъществява консултантска и библиографска помощ при издирване на литература по търсените теми и отрасли на знанието по традиционен и автоматизиран път.

Читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки“

Зала "Снежана Янева"

Разполага с богат справочен фонд – енциклопедии, речници, справочници, периодични издания;

Изградена е система от каталози и картотеки за обслужване;

Автоматизираната база данни на статии от централния и местен периодичен печат и достъпа до Интернет осигуряват по-пълно информационно обслужване на читателите.

На разположение на читателите са 8 компютърни конфигурации, скенер, принтер и копирна техника

Читалня „Изкуство“


Открита през 1983 година;

Предлага богат фонд от справочна, учебна и научна литература, периодични, графични и нотни издания, звукозаписи във всички направления на изкуството;

Специализирани каталози и картотеки и автоматизирани бази данни.

Детски отдел


Регистрира и обслужва читателите – деца до 14 години;

Предоставя книги, справочници, енциклопедии, речници, периодични издания;

Осигурява достъп до каталози и картотеки и автоматизирани бази данни.

Отделът разполага с 3 компютърни конфигурации, принтер и копирна техника за нуждите на малките читатели.

Комплектуване, обработка и каталогизация


Тук се комплектува, обработва и предоставя за ползване от читатели целия библиотечен фонд;

Абонира се и се регистрира текущо получавания периодичен печат;

Поддържа се системата от традиционни каталози;

От 1999 г. се създава и поддържа автоматизирана база данни на книги и периодични издания;

От 1979 до 1997 г. към отдела е създадено звено за централизирано комплектуване и обработка на книгите на 28 – те читалищни библиотеки от общината.

Справочно-библиографско и информационно обслужване. Краезнание


Притежава фонд от справочни, библиографски и информационни издания на български и чужди езици;

Извършва библиографски консултации;

Изработва писмени библиографски справки; Подготвя библиографските печатни издания на библиотеката;

Събира, съхранява и предоставя за ползване книги, ръкописи и други носители на информация за историята и настоящето на Димитровград и общината;

Поддържа краеведската картотека и автоматизираната база данни в областта на краезнанието;

Архив на местния периодичен печат.