Правилник за обслужване на читатели

Чл.1. Градска библиотека “Пеньо Пенев” е общодостъпна универсална библиотека, която обслужва населението на Димитровградска община. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин читател.

Обслужването на читателите става след представяне на читателска карта, която е лична – не се отстъпва на друго лице – и е валидна за една година или за 1 ден.

1.1. Пълнолетните граждани се записват, като представят личната си карта. Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни с Удостоверение №163358 от 07.10.2009 г.

1.2. Децата и юношите до 14 навършени години се записват с личната карта на родител и ученическа лична карта.

1.3. Гражданите, които нямат постоянен адрес в Димитровград и общината, с изключение на учениците, имат право да ползват само читалните

1.4. Читалните могат да се ползват с постоянна или временна читателска карта за 1 ден.

1.5. Читателите до 14 години се обслужват в Детския отдел на библиотеката.

1.6. Записването на граждани за читатели, както и ползването на читалните с временна читателска карта, става срещу абонамент, определян с решение на Общински съвет – Димитровград.

1.7. Без абонамент се записват за читатели :

 • Служителите, работещи в Градска библиотека, членовете на техните семейства, библиотекари – пенсионери
 • Служителите на Историческия музей
 • Сираци и деца от социални домове
 • Инвалиди с доказана инвалидност

1.8 Не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани, които имат задължения към библиотеката.

Чл. 2. При записването библиотекарите запознават читателите с настоящите Правила за обслужване  и всеки потвърждава чрез подпис в читателския картон, че е запознат с тях и се задължава да ги спазва.

Чл.3. Читателите имат право безплатно или срещу заплащане да получават следните услуги:

3.1. Да заемат библиотечни документи(книги, ноти,  аудиокасети, видеокасети, грамофонни плочи, компактдискове и др.) за дома или в библиотеката чрез съответните звена за обслужване.

3.1.1. Срокът за заемане на библиотечни документи е 30 дни.

3.1.2. Срокът за заемане за дома може да бъде продължен до два пъти по искане на читателя и по преценка на библиотекаря. Презаписването се извършва в библиотеката, както и чрез e-mail, по телефона или социалните мрежи.

3.1.3. Да ползват някои библиотечни документи, принадлежащи на читалните извън библиотеката за определен срок срещу документ за самоличност.

3.1.4. Срещу документ за самоличност библиотечен документ може да се ползва извън читалните за ксерокопиране.

3.2. Да получават библиотечни документи от други библиотеки извън Димитровград, съгласно разпоредбите на междубиблиотечното заемане в страната и чужбина.

Читателят заплаща бланката и  пощенските разходи.

3.3. Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведение за определено събитие или лица по библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси.

3.4. Да използват справочния апарат на библиотеката чрез каталозите, картотеките, справочно- библиографския фонд или автоматизираната система.

3.5. Да използват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на видеофилми, Интернет (в рамките на 1 час, без заплащане) и др.

3.6. Да получават писмени библиографски справки:

3.6.1. Частни лица получават писмени библиографски справки срещу заплащане:

 • с хронологичен обхват до 10 години – за брой описания
 • с хронологичен обхват над 10 години – за брой описания

        Писмените библиогр. справки се изработват до 5 работни дни.

3.6.2. Повторно ползване на писмените библиографски справки става срещу 50% от първоначалната цена.

3.7. Да получат писмена тематична справка срещу заплащане.

3.8. Да получават ксерокопирни услуги в читалнята срещу заплащане, според утвърден ценоразпис.

Чл.4 Читателите могат да заемат едновременно ограничен брой библиотечни документи:

 • книги – 10
 • грамофонни плочи – 3
 • аудиокасети – 3
 • компактдискове – 3
 • видеокасети –3
 • ноти – 3

4.1. При заемането на библиотечни документи за дома читателят получава компютърна разпечатка. Там е записан срока за връщане на заетите документи. При връщането им библиотекарят трябва да провери и въведе по съответен начин информация, че са приети обратно в библиотеката.

4.2. В читалните вписват заетите библиотечни документи в  заемна бележка.

Чл.5 Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи:

 • редки и ценни издания
 • означените с червена сигнатура
 • непубликувани документи
 • библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане

Чл.6. На основание  Наредбата за запазване на библиотечните фондове, раздел V, чл. 31 – 35  читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката по преценка на ръководството й, въпреки платения абонамент.

Читателите са задължени:

6.1. Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат като подчертават  текста и правят бележки по него, да пазят всички видове библиотечни документи.

6.2. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който отбелязва повредите върху самия документ.

6.3. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от настоящите правила и отбелязан в разпечатката.

6.4. След изтичане на срока на заетите библиотечни документи, читателят заплаща обезщетение по утвърдения ценоразпис.

6.5. Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

6.6. Да не отстъпват другиму ползването на заетите библиотечни документи.

6.7. Да поправят щетите, причинени на заетия библиотечен документ по време на ползването му.

6.8. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

Чл.7. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне /независимо по каква причина/, той трябва да го замени с идентичен библиографски екземпляр, с друго издание, равностойно по съдържание и цена.

Чл.8. Когато читателят получи предизвестие за връщане на просрочените библиотечни документи, той е длъжен в срок от 10 дни от датата на получаване на предизвестието да ги върне, като заплати пощенските разходи, съгласно ценоразписа на библиотеката. В противен случай спрямо него се прилагат мерките, посочени в чл. 34 на Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

8.1. Когато читателят не получи предизвестие за връщане на просрочените библиотечни документи по независещи от библиотеката причини / променен адрес и др./, спрямо него се прилагат същите мерки, но не по-рано от два месеца след връщане на предизвестието.

Чл. 9. Всяко първо число от месеца библиотеката приема от читателите закъснели или не върнати библиотечни документи, без глоба за закъснението.

Чл. 10. Цените на всички видове платени такси и услуги се определят със заповед на директора на библиотеката, след решение на Общински съвет- Димитровград.

Настоящите правила за обслужване на читателите са приети на общо събрание от колектива на Градска библиотека “Пеньо Пенев” – Димитровград /Протокол от 13.03.2013 година/ и влизат в сила от 13.03.2013  година.